HERA - 'Hadron Electron Ring Anlage', part of DESY, german electron synchrotron @Hamburg, Germany.
Wikipedia: Synchrotron (German) (English)